BAŞVURANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

Mayıs 2021

SEPHORA KOZMETİK A.Ş. (bundan böyle ‘ Sephora ’,‘ biz ’ veya ‘bizim ’ olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla, başvuranlarına (bundan böyle ‘ siz ‘ olarak anılacaktır) ilişkin kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir.

Sephora, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunması ile ilgili kaygılarınıza saygı göstermektedir. Bu Başvuranlar İçin Aydınlatma Metni (bundan böyle “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır), Sephora’ya katılmak için başvuruda bulunduğunuzda sizinle ilgili olarak toplanan bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır.

Bu Başvuranlar İçin Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin niteliği ile bunları nasıl kullandığımız ve aynı zamanda bu kullanıma dair haklarınıza ilişkin bilgileri barındırmaktadır.

Bu nedenle, bu Başvuranlar İçin Aydınlatma Metni, Sephora’nın kişisel verilerinizi kullanması ile ilgili olumlu ve güvenli bir deneyim yaşamanızı sağlamaya ve bize karşı sorabileceğiniz her türlü soruya doğru ve tam bir yanıt verebilmemizi ve bu alandaki isteklerinizi dikkate alabilmemizi sağlayamaya yardımcı olması bakımından sizin için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

Aydınlatma Metninin Değiştirilmesi

Bu Başvuranlar İçin Aydınlatma Metni’nin hükümlerini zaman zaman değiştirebilmekteyiz. Böyle bir durumda bu belgenin başında belirtilen tarihi değiştirerek bunu size bildireceğiz ve bu değişim tarihi yararlanmanız için başvuru alanınız (We are Sephora veya Sephora işe alım süreçleri ile ilgili diğer iletişim kaynakları) üzerinden kalıcı olarak erişilebilirdir. Sephora tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak uygulanan prosedürler ve verileri kullanımımız ile ilgili sorularınızı bize yönlendirmenizi sağlayan yöntemler hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için Başvuranlar İçin Aydınlatma Metni’ne düzenli olarak erişmenizi öneririz ve

Neden kişisel verilerinizi topluyoruz ve kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki nedenleri nelerdir ?

Sephora aşağıdaki amaçlar için kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemektedir:

(i) İşe alım başvurunuzun yönetimi; Kişisel verilerinizi bu amaçla işlemekteyiz çünkü sözleşme yapılması, sizinle iletişim kurulması ve ilgili iş teklifine uygunluğunuzun değerlendirilmesi öncesinde talebiniz üzerine gerekli adımları atabilmemiz için bu verilerin işlenmesi gerekmektedir. Kişisel verilerinizin bu amaç ile işlenmesi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki nedenine dayanmaktadır;

(ii) Uygun olabileceğiniz iş tekliflerinin yönetimi; Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesi, bize bildirmiş olduğunuz paylaşma seçeneklerinden doğan “açık rızanıza” dayanmaktadır; ve

(iii) Sephora istihdam olanakları ile ilgili istatistiklerin derlenmesi; Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesi, işe alım uygulamamızı sürekli olarak geliştirebilmemiz için “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına” dayanmaktadır.

Sephora aynı zamanda kişisel bilgilerinizi, bir uyuşmazlık halinde kendimizi savunabilmemiz ve hukuki yükümlülüklerimizle uyumlu olmamız için gerekli olduğu ölçüde “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki nedenine dayanarak işleyebilmektedir.

Hangi tür kişisel verileri işliyoruz ve kişisel verilerin toplanmasının yöntemi nedir?

Yalnızca 2. paragrafta belirtilen amaçlar için zorunlu olan verileri işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi, bize özgeçmişinizi ve başvuru bilgilerinizi çevrimiçi veya kağıt üzerinde olmak üzere gönderdiğinizde veya dolaylı bir yol ile, örneğin bir ajans veya istihdam firması aracılığıyla, işe alım için başvurduğunuzda ve daha genel olarak Sephora işe alım süreci boyunca veya mülakatlarımız veya sizinle iletişimlerimiz sırasında topluyoruz.

İşleme ile ulaşılmak istenen amaçlara bağlı olarak, işleyebileceğimiz kişisel veri kategorilerinin bir listesi aşağıdaki bilgilerinize sunulmaktadır:

Kimlik: Medeni durumunuz ile adınız ve soyadınız gibi kimlik bilgilerinize ilişkin veriler;

Mesleki tecrübe:

- Eğitim, mesleki tecrübe, referanslar, başarılar, sertifikalar gibi eğitim ve mesleki arka planınıza dair veriler;

- Her türlü değerlendirme ve/veya mesleki test sonuçları;

- Avrupa Birliği veya başvuruda bulunduğunuz ülkedeki çalışma hakkınıza dair bilgiler;

İletişim bilgileri: (örneğin adres, telefon numarası, e-posta),

Başvurunuz ile ilgili veriler (referans kaynağı, aday durumu, teklif onayı, vb.) ve kariyer beklentileriniz;

Sosyal medya kanallarındaki (Linkedin gibi) profilinizdeki aleni bilgiler; ve

İşlem güvenliği: İşe alım platformuna bağlantıyı sağlayan veriler (Kullanıcı kimliği, bağlantı verisi, vb.).

Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık bilgileri veri kategorisi kapsamında engellilik durumu ve ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri veri kategorisi kapsamında adli sicil kaydı): Özel nitelikli kişisel verileriniz yalnızca “açık rızanıza” dayanılarak işlenmektedir.

Başvurunuzun işleme alınması için topladığımız zorunlu bilgiler, çevrimiçi işe alım platformumuz üzerinde doldurmanız için size sunulan formlar üzerinde yıldız işareti ile işaretlenmiştir. Zorunlu olarak işaretlenin alanları doldurmamanız halinde başvurunuzu işleme alamamaktayız. Diğer başvuru formları açısından ise Sephora’nın başvurunuzun işleme alınması için gerekli bilgileri tespit edememesi halinde Sephora, eksik bilgileri toplamak amacıyla sizinle yeniden iletişim kurma hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel verilerinize kimler erişebilir ve kişisel verileriniz kime aktarılır?

Sephora içerisinde kişisel verilerinize yalnızca görevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde yetkili personel erişebilir.

Daha özel olarak:

Şirket içinde:
 

Sephora’nın insan kaynakları departmanındaki çalışanlar;
 

Sephora’nın işe alım departmanındaki çalışanlar;

Sephora hizmetlerinde iş tekliflerini veren çalışanlar;

Güvenlik ve bakım amaçları için Sephora’nın bilgi işlem departmanı;

Şirket dışında:
 

İş başvurunuzun yönetimi, uygun olabileceğiniz iş tekliflerinin yönetimi, Sephora istihdam olanaklarına ilişkin istatistiklerin derlenmesi amaçları için “açık rızanıza” dayanılarak uluslararası kariyer ve yetenek yönetimi için sorumlu olan yurt dışında yerleşik Sephora Grubu bağlı şirketleri ve/veya LVMH Grubu tüzel kişilerinin ilgili insan kaynakları departmanları; ve

2. paragrafta belirtilen amaçlarının tamamı veya bir kısmının gerçekleştirilmesi ile ilgilenen ve Sephora için çalışan hizmet sağlayıcıları.

Özellikle, işe alım platformlarımız ve iş başvurularını size sağlamak için üçüncü taraf veri işleyenlerden yararlanmaktayız. Bu üçüncü taraf veri işleyenler, kişisel verilerinizi yalnızca bizim adımıza ve bizim açık yazılı talimatlarımızı dayanarak işleyebilmektedir.

Buna ek olarak, bilgi teknolojileri sistemlerinin bakımı ile bağlantılı amaçlar için kişisel verileriniz, Sephora bilgi işlem hizmetleri çalışları ile belirli bilgi işlem hizmetleri veren dış hizmet sağlayıcı çalışanları tarafından erişilebilir. Bu çalışanlar verilerinize yalnızca bilgi işlem sistemlerinde güvenlik ve bakım hizmetlerini gerçekleştirmek için erişebilecektir. Görevlerini Sephora’nın talimatlarına göre ve kişisel veri mevzuatına uygun bir şekilde yerine getireceklerdir.

Kişisel verileriniz nerede saklanmakta ve işlenmektedir?

Kişisel verilerinizi ilk ve öncelikli olarak Türkiye içerisinde işliyoruz.

Sephora, uluslararası bir grubun parçası olduğu için yukarıdaki 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz işlenmesi için “açık rızanıza” dayanılarak kişisel verileriniz (3. paragrafta tanımlandığı üzere), Sephora Grubu veya LVMH Grubu (Fransa’daki ana şirket ve dünya çapındaki bağlı şirketleri) organizasyonları içinde ve işe alım ile ilgili olarak Sephora şirketlerine destek olan dünya çapındaki dış hizmet sağlayıcılarına aktarılabilir.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz?

Sephora, verilerinizi, Sephora ile aranızdaki son iletişimden sonra en fazla 24 aylık bir süre için saklamaktadır. Verilerinizin veri tabanımızda saklanması için paylaşım seçeneklerinden “açık rızanızı” vermeniz halinde Sephora, “açık rızanızı” geri almadığınız sürece verileriniz saklar. Bu sayede benzeri bir pozisyonun boşalması ve Sephora’nın bunun sizin ilginizi çekebileceğini düşünmesi halinde başvurunuzu yeniden değerlendirebilmekteyiz.

Bu sürelerin sonunda kişisel verileriniz silinmektedir.

Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

•        kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•        kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•        kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•        yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•        kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•        Kanun’un 7. maddesi uyarınca, Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•        kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve sinmesi veya yok edilmesi işlemlerini kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•        işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•        kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini isteme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@sephora.com.tr mail adresinden veya mevzuata uygun diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

Değişikliklerin bildirimi

Başvuranlar İçin Aydınlatma Metnimizdeki değişikliklerden sizi haberdar edeceğiz.

Bu Başvuranlar İçin Aydınlatma Metni en son Mayıs 2021 tarihinde güncellenmiş ve düzenlenmiştir.