I – Nota prawna

Edytor
Strona internetowa wearesphora (zwana dalej jako “Strona”) jest administrowana przez Sephora Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej jako „Sephora” lub „Usługodawca”), ul. Żwirki i Wigury 16C, kod pocztowy: 02-092, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000030761, NIP 6761992751, REGON 351349765, kapitał zakładowy w wysokości 50.000.000,00 złotych.

Numer telefonu: 800 700 807 (infolinia bezpłatna)

Email: msc.support@sephora.fr

Dostawca usług hostingowych

Strona jest utrzyywana (hostowana) przez SAP France, spółkę akcyjną założoną i istniejącą zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą pod adresem 35 rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod numerem 379 821 994.

Numer telefonu: +33 1.46.17.70.00

II - Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej wearesephora, która pozwala odkryć firmę Sephora i ubiegać się o oferty pracy oferowane przez Sephora.

Użytkownik Strony powinien zapoznać się z treścią niniejszych Warunków korzystania (zwanych dalej jako „Warunki korzystania”). W przypadku braku akceptacji ich postanowień Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z usług świadczonych na Stronie.

Artykuł 1 – Cel

1.1 Celem Strony jest prezentacja działalności i aktualności Sephora, jak również umożliwienie Użytkownikowi dostępu do ofert pracy w Sephora oraz umożliwienie mu i spółkom z Grupy Sephora dostępu do informacji aplikacyjnych Użytkowników, którzy założyli swoje konta lub ubiegają się o pracę.

Artykuł 2 – Dostęp do Strony

2.1 Dostęp do Strony jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

2.2 Strona jest dostępna zarówno dla komputerów osobistych (PC), jak również dla urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety.

2.3 Umowa o korzystanie ze Strony jest zawierana na czas nieoznaczony poprzez wejście na Stronę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zakończenie jej przeglądania.

2.4 Dostęp do niektórych sekcji Strony może wymagać utworzenia przestrzeni osobistej – Konta.

2.5 W celu utworzenia Konta należy skorzystać z funkcjonalności Strony lub Aplikacji Mobilnej i wypełnić formularz rejestracyjny wpisując dane oznaczone jako wymagane. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą informacji, w tym danych osobowych, wymaganych podczas rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Sephora.

2.6 Konto ma charakter indywidualny i osobisty. Użytkownik Zarejestrowany nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego Konta. Użytkownik Zarejestrowany jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności danych dostępowych (login i hasło). Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sephora o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

2.7 Umowa o korzystanie z Konta jest zawierana na czas nieoznaczony w momencie utworzenia Konta. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie za pośrednictwem Strony lub Aplikacji Mobilnej.

2.8 Sephora nie pobiera od Użytkownika opłat z tytułu korzystania ze Strony i Aplikacji Mobilnej oraz z tytułu utworzenia i korzystania z Konta.

2.9 Korzystanie ze Strony i wszystkich jej funkcjonalności wymaga urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne oraz aktywnego połączenia z Internetem.

2.10 Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

[…]

2.11 Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za ustawienie zasobów komputerowych i telekomunikacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony, a także wiedzy niezbędnej do korzystania z Internetu i dostępu do Strony. Użytkownik ponosi koszty połączenia i sprzętu związanego z dostępem do Internetu i korzystaniem ze Strony.

2.12 Sephora dokłada wszelkich starań, aby utrzymać dostępność i dyspozycyjność Strony przez cały czas. Jednakże, Sephora nie może zagwarantować stałej dostępności i dyspozycyjności Strony. Sephora zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Strony, w szczególności ze względu na ograniczenia techniczne.

Artykuł 3 – Zachowanie Użytkownika

Każdy Użytkownik musi korzystać z Internetu w sposób odpowiedzialny, z szacunkiem i uprzejmością wobec praw innych Użytkowników Internetu.

W związku z tym, uzyskując dostęp do Strony, Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania następujących czynności:

- zamieszczania na Stronie, publikowania, przesyłania pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obelżywe, napastliwe, dręczące, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, niemoralne, naruszające czyjąś prywatność, nienawistne lub uwłaczające lub obraźliwe na tle rasowym, etnicznym lub innym;

- zamieszczania na Stronie, publikowania, przesyłania pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywania niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, "materiałów reklamowych", "informacji wprowadzających w błąd", "łańcuszków" lub innych form nagabywania;

- zamieszczania na Stronie, publikowania, przesyłania pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;

- zakłócania lub przerywania działania Strony, serwerów lub sieci podłączonych do Strony, lub naruszania wymogów, procedur, zasad lub regulaminów sieci podłączonych do Strony;

- usiłowania uszkodzenia usług jakiegokolwiek Użytkownika, hosta lub sieci, w tym, bez ograniczeń, narażanie Strony na działanie wirusa, powodowanie saturacji, zalewu serwera, saturacji skrzynki odbierającej pocztę elektroniczną lub sfałszowanie nagłówka pakietu informacyjnego protokołu TCP/IP lub jakiejkolwiek informacji podanej w nagłówku wiadomości e-mail;

- uzyskania dostępu do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika Internetu lub wprowadzenia serwera/konta, do którego Użytkownik Internetu nie jest uprawniony;

- próbowania, skanowania lub testowania luk w systemie lub sieci albo naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez autoryzacji;

- podszywania się pod inną osobę;

- angażowania się w jakąkolwiek działalność lub nakłaniania osób trzecich do angażowania się w jakąkolwiek nielegalną działalność lub jakąkolwiek inną działalność, która naruszałaby prawa Sephora, jej partnerów, dystrybutorów lub innych Użytkowników Internetu

- przekazywania lub przenoszenia (w jakikolwiek sposób) informacji lub oprogramowania pochodzącego ze Strony, w szczególności do innych krajów lub do niektórych zagranicznych obywateli, z naruszeniem krajowych lub międzynarodowych praw lub przepisów.

W każdej chwili i z dowolnego powodu, Sephora może użyć wszelkich środków, by zakończyć, bez uprzedzenia, korzystanie ze Strony za wszelkie działania, które naruszają niniejsze Warunki korzystania, bez uszczerbku dla wszelkich szkód i interesów, do których Sephora zastrzega sobie prawo roszczenia od Użytkowników w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania ze Strony.

Artykuł 4 – Odpowiedzialność Użytkownika

4.1 Użytkownik nie może ingerować ani zakłócać funkcjonalności Strony. Użytkownikowi nie wolno wchodzić na Stronę w inny sposób, niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego mu w tym celu przez Sephora. Dostęp do Strony w jakikolwiek inny sposób jest uważany za nieautoryzowany.

4.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich odpowiednich środków związanych z używanym sprzętem w celu ochrony go przed ewentualnym zainfekowaniem wirusem komputerowym lub próbą włamania. Sprzęt oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie lub w sposób wyczerpujący: komputer osobisty, komputer kieszonkowy, dostęp do Internetu, oprogramowania oraz dane komputerowe itp.

4.3 Uznając globalny charakter sieci internetowej, każdy Użytkownik Internetu zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich lokalnych i międzynarodowych zasad i procedur dotyczących zachowania się w sieci i akceptowalnych treści, a w szczególności wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

4.4 W zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa – odpowiedzialność Sephora jest wyłączona w zakresie jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku korzystania niezgodnego z Warunkami korzystania lub za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez osoby trzecie w wyniku takiego korzystania.

Artykuł 5 – Własność intelektualna

5.1 Strona i wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w związku z funkcjonowaniem strony mogą zawierać informacje poufne, jak również dane chronione prawem własności intelektualnej. Zatem, o ile nie stwierdzono inaczej, prawa własności intelektualnej do dokumentów i wszelkich danych o jakimkolwiek charakterze zawartych na Stronie oraz do każdego z elementów składających się na Stronę (obrazy, ilustracje, teksty, elementy graficzne, karta...), w tym oprogramowania i baz danych oraz tych stworzonych dla tej Strony (zwanych dalej "Treścią") są wyłączną własnością Sephora, która nie udziela żadnej licencji ani żadnego innego prawa poza prawem do korzystania ze Strony.

5.2 Sephora jest właścicielem marki Sephora i jej logo.

5.3 Powielanie całości lub części Treści jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych do użytku osobistego i prywatnego.

5.4 Strona może zawierać linki do innych stron internetowych lub innych źródeł internetowych. W zakresie dopuszczonym w przepisach prawa Sephora nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zewnętrznych stron i źródeł oraz za ich zawartość.

5.5 Tworzenie linków do Strony, framing Strony oraz, bardziej ogólnie, korzystanie z jakichkolwiek elementów składających się na Stronę wymaga uprzedniej i wyraźnej zgody Sephora, która może być odwołana w dowolnym momencie według własnego uznania Sephora. Sephora zastrzega sobie prawo do (i) żądania usunięcia wszelkich linków do Strony, które nie zostały lub już nie są autoryzowane, oraz (ii) żądania odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku tego procesu.

Artykuł 6 – Dane osobowe

Sephora przetwarza dane osobowe na potrzeby niniejszej Strony. Przepisy odnoszące się do przetwarzania tych danych są opisane w Polityce prywatności dla osób ubiegających się o zatrudnienie, która jest dostępna na Stronie.

Artykuł 7 – Ważność

W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszych Warunków korzystania stanie się nieważne w wyniku zmiany w obowiązującym ustawodawstwie, rozporządzeniu lub orzeczeniu sądu, będzie to miało wpływ na ważność pozostałych Warunków korzystania.

Artykuł 8 – Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje związane ze Stroną można zgłaszać Sephora e-mailowo na adres iod@sephora.pl lub pisemnie na adres siedziby Sephora (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”).

8.2 Reklamacja powinna określać przynajmniej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające oraz sformułowane żądanie. Sephora może zwrócić się do osoby składającej reklamację z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.

8.3 Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta bądź podany w reklamacji lub na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji składanej na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

8.4 Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszych Warunków korzystania i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

8.5 Sephora dokłada starań, aby ewentualne spory rozwiązać polubownie i zachęca do zgłaszania wszelkich problemów jak opisano powyżej.

Artykuł 9 – Właściwe prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej między Sephora i Użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

Artykuł 10 – Zmiany Warunków korzystania

Sephora jest uprawniona do dokonania zmiany postanowień niniejszych Warunków korzystania w każdym momencie w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

konieczności dostosowania Warunków korzystania do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

zmiany zakresu świadczonych usług;

zmiany funkcjonalności Strony;

zmiany zakresu lub charakteru działalności Sephora;

zmiany warunków technicznych korzystania ze Strony;

konieczności przeciwdziałania nadużyciom związanym z korzystaniem ze Strony;

konieczności dostosowania Warunków korzystania do najlepszych praktyk świadczenia usług, w tym w zakresie ochrony praw Użytkowników;

konieczności skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Warunkach korzystania;

pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem ze Strony, a także zmiany lub odpadnięcia (zniwelowania) takich ryzyk lub zagrożeń;

zmiany danych Sephora, w tym firmy, adresu siedziby, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów URL (odnośników/hiperlinków) zamieszczonych w Warunków korzystania.

W przypadku wprowadzenia zmian do Warunków korzystania, Sephora poinformuje o tym udostępniając z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni ujednolicony tekst zmienionych Warunków korzystania na Stronie. Dodatkowo Sephora z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni prześle Użytkownikom posiadającym Konto stosowne powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, wskazujące datę wejścia zmiany Warunków korzystania w życie.

Zmienione Warunki korzystania wiążą Użytkownika, który korzysta ze Strony, a także Użytkownika posiadającego Konto, który nie usunie go po otrzymaniu powiadomienia o zmianie Warunków korzystania, a przed terminem wejścia w życie zmiany Warunków korzystania.

Wersja z dnia 07/09/2021.